Pneuservis Praha 3 Pneuservis Praha 9 ALU OPRAV

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné dodací a prodejní podmínky provozovatele serveru www.pneuhulin.cz

Hulínský Martin - PNEUSERVIS
Na Balkáně 812/21
130 00 Praha 3 - Vysočany
(Dále jen prodávající)


A. Všeobecně

1. Tyto Všeobecné dodací a prodejní podmínky (dále jen “VDPP”) platí pro všechny dodávky zboží prodávajícího obchodním partnerům (dále jen “kupující”) a tvoří nedílnou součást kupních smluv.

2. Kupujícím předkládané odchylky od těchto VDPP jsou účinné jen, jsou-li písemně schváleny prodávajícím.

3. Prodávající si vyhrazuje právo měnit ceníky bez předchozího upozornění. Objednávky kupujícího zpracované pouze na základě nabídkových ceníků nezavazují prodávajícího k dodávce. Objednávky podléhají souhlasnému schválení prodávajícím a mohou být prodávajícím redukovány nebo zrušeny.

4. Ústní a telefonické objednávky, jakož i ústní a telefonické dohody se zástupci prodávajícího jsou závazné teprve po písemném vystavení objednávky a potvrzení prodávajícím. Objednávky uplatněné v elektronických systémech jsou pro zákazníky závazné, stejně jako písemné provedení.

B. Dodací podmínky

1. Dodání zboží se uskutečňuje převzetím zboží kupujícím nebo předáním prvnímu dopravci k přepravě pro kupujícího nebo předáním kupujícím pověřené osobě. S dodáním zboží dochází současně k přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího.

2. Vyúčtování dodávky (fakturace) se provádí neprodleně po uskutečnění dodávky podle cen a podmínek pro poskytování smluvních slev (rabatů) platných ke dni uskutečnění dodávky. Faktury jsou vystavovány v prodejních místech a jsou předány kupujícímu při odběru zboží nebo jsou kupujícímu zaslány doporučenou poštou. Převzetí zboží potvrzuje kupující na dodacím listu, případně na kopii faktury, která současně nahrazuje dodací list.

3. Dílčí dodávky při fakturačním prodeji v rámci uzavřené kupní smlouvy jsou přípustné.

4. Případy vyšší moci (např. požár, exploze, záplavy, stávky u prodávajícího nebo u dodavatelů surovin) opravňují prodávajícího přiměřeně prodloužit dodací lhůtu nebo odstoupit od kupní smlouvy pro nemožnost plnění bez nároku kupujícího na náhradu škody.

5. Vrácení prodaného zboží je vyloučeno, pokud není v záručních a reklamačních podmínkách uvedeno jinak. Pokud bude výjimečně prodávajícím odsouhlaseno vzít zboží zpět, bude dobropsána cena platná ke dni vrácení zboží. Bude-li dodací cena nižší než platná denní cena bude dobropsána dodací cena. Výše uvedené neplatí v případech výkonu práva výhrady vlastnictví ke zboží.

6. Dodané zboží zůstává majetkem prodávajícího až do úplného zaplacení kupní ceny kupujícím pouze pro případ, kdy prodávající uplatní výhradu vlastnického práva. Vrácení dodaného zboží z titulu výhrady vlastnictví není považováno za odstoupení od smlouvy. Zřízení zástavního práva nebo jakékoli jiné zajištění, které by se týkalo dodaného zboží s výhradou vlastnického práva, je neplatné.

7. Prodávající převezme bezplatně od kupujícího neupotřebitelné pneumatiky k ekologické likvidaci v souladu se zněním Zákona o odpadech číslo 185/2001 Sbírky.

C. Platební podmínky

1. Pokud není uvedeno jinak, rozumějí se prodejní ceny prodávajícího, všechny nabídky, fakturace a účtování v Kč.

2. Jako datum splnění platby se rozumí datum, kdy byla příslušná hotovost dána k dispozici prodávajícímu nebo příslušná částka připsána ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného na faktuře. Peněžitý závazek plní kupující na své náklady a nebezpečí.

3. Při placení v hotovosti je místem plnění pro kupujícího příslušné prodejní místo prodávajícího.

4. Faktury jsou splatné do 14 dnů ode dne vystavení, pokud ve smlouvě není dohodnuto jinak. Vystavení faktury je prodávající povinen zajistit do 5 dnů po dodání zboží.

5. Při platbě předem lze zboží převzít nebo odeslat až po splnění platby.

6. Při opožděném placení kupujícím je prodávající oprávněn účtovat úroky z prodlení ve výši 0,05% za každý započatý den prodlení (to je 18,0 % p. a.) a dále všechny vzniklé výlohy, které vzniknou prodávajícímu ve spojení s vymáháním dlužných částek.

7. Včasné nezaplacení faktury, s dobou prodlení přesahující 30 dnů, je považováno za podstatné porušení kupní smlouvy a je důvodem pro odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího.

D. Záruka a reklamační řízení

1. Reklamace budou vyřizovány podle platných Záručních a reklamačních podmínek společnosti Pneuhulin.cz a podpůrně podle příslušných ustanovení občanského a obchodního zákoníku.

2. Kupující je oprávněn k uplatnění nároku na záruku vůči prodávajícímu. Uplatnění nároku musí být provedeno formou písemného reklamačního protokolu vystaveného kupujícím na veškeré vadné zboží, zjištěné v průběhu záruční lhůty.

3. Nárok na záruku je vyloučen, nebyla-li za zboží dosud zaplacena splatná kupní cena kupujícím.

4. Dodávky zboží nižší kvality se uskutečňují vždy s plným vyloučením nároku na záruku, pokud není v záručních a reklamačních podmínkách výrobce uvedeno jinak. Tyto dodávky lze uskutečnit pouze po předchozí dohodě smluvních stran.

5. Pro nové pneumatiky, příp. protektory existují záruční podmínky výrobce. Tyto záruční podmínky mají přednost vždy, když se odchylují od Záručních a reklamačních podmínek prodávajícího.

6. Kupující je povinen prohlédnout si zboží při převzetí a do dodacího listu uvést všechny vady zjistitelné při této prohlídce, jinak se má za to, že zboží tyto vady nemá.

E. Závěrečná ustanovení

1. Pokud není stanoveno v těchto VDPP jinak platí pro vzájemné vztahy příslušná ustanovení obchodního zákoníku právního řádu České republiky. V případě rozhodování sporů s kupujícím je k rozhodování sporů z kupní smlouvy místně příslušný obecný soud prodávajícího bez ohledu na sídlo kupujícího.

2. Shoda s protiteroristickými směrnicemi: Smluvní strany jsou si vědomy Rezoluce OSN č. 1267/1999, 1333/2000, 1373/2001, 1390/2002 a 1455/2003 a Směrnice Rady EU (EU) č. 2580/2001 a 881/2002, ve znění pozdějších předpisů, týkajících se omezujících opatření proti určitým osobám, podezřelým z teroristických aktivit („Protiteroristické směrnice“). Strany potvrzují, že nejsou spojeny ani zapojeny do jakékoliv přímé nebo nepřímé aktivity jakékoliv povahy s jakoukoliv fyzickou osobou, společností, skupinou a subjektem, jejichž seznam je uveden v Protiteroristických směrnicích. Strany se zavazují dodržovat Protiteroristické směrnice.

3. Tyto VDPP tvoří nedílnou součást kupní smlouvy a mohou být těmito smlouvami modifikovány. Podmínky dohodnuté v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto VDPP. Kupující je povinen při každé změně provedené v Obchodním rejstříku nebo v Živnostenském oprávnění předložit nové doklady.